پست های ارسال شده در مرداد سال 1391

هیچی

من هیچی ام هــــیـــــچــــــــــــــــــــی  و هــــــــــــــــــــــــیــــــــــــــچــــــــــــــــــی   و هــــــــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــچــــــــــــــی یه هیچیه ساده این هیچی را ببخش منزجرم از اون حسی که میاد سراغم که میتونستم بدبخت نشم اما ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 15 بازدید

هسته هلو

یک دو سه چار...........ده تا هم اینا.............ده تا هم انگشتای پاهام....................اووووووووووووم.....امروزم هست......................... 5شنبه............ امروز چندمه؟؟؟؟............... 12مرداد.....میــــــــــــــــــــــــــــــــشه.......چه بد! شایدم چه خوب! ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 23 بازدید