سیب سرخ آدم

قرنهاست
جستجوگر آدم هستم
تا لذت خوردن یک سیب سرخ را با او تجربه کنم
قرنهاست ...!
مشکل از من نیست
... ... نه من....
نه سیب سرخ
نه شیطان
تو نایاب شدی آدم ...!!!!
/ 3 نظر / 29 بازدید
فریبا

وب زیبایی داری راضیه جان[گل]به منم سر بزن[لبخند][لبخند]

همایون

و رفت تا لب هیچ و پشت حوصله ی نورها دراز کشید و هیچ فکر نکرد که ما میان پریشانی تلفظ درها برای خوردن یک سیب چقدر تنها ماندیم.