اگه بلد بووودم!!!

در خم كوچه گم شد

هوايي سرد و تاريك

اسمش و نميدونم

نه اينكه يادم نياد، كلا نميدونم اسمش چيه

حتي نميفهمم چطوريه

بوسه اي كه روي گونه ام زد

و نگاهش

واي از نگاهش

نفهميدم اما

حتي اون شب كه روي دو دستهاش بودم هم نفهميدم

كلا چشم باز نكردم كه ببينم

محكم چشمهام و بستم

و اون جمله اي كه گفت

روي زبونم نمياد

تكرارش و بلد نيستم

واي كه بلد نيست

چقدر آسونه ولي

/ 0 نظر / 9 بازدید