# دلتنگی
حرف که نمیزنی فکر میکنند حرف نداری، فکر میکنند زبان نداری، داری هم حرف، هم زبان، نای حرف زدن نیست لعنتی
/ 3 نظر / 4 بازدید